Używamy plików cookies do zbierania informacji dotyczących korzystania z serwisu Muzeum Warszawy i jego oddziałów. W każdej chwili możesz zablokować obsługę plików cookies w swojej przeglądarce. Pamiętaj, że zmiany ustawień w przeglądarce mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji stron internetowych naszego serwisu.

Modernizacja

Modernizacja Muzeum Woli – oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie.

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 2 947 227, 80 zł;

Działanie 5.3: „Dziedzictwo kulturowe” w ramach V Osi priorytetowej RPO WM 2014 – 2020: „Gospodarka przyjazna środowisku”

Planowany okres realizacji projektu od 01.07. 2016 do 31.12.2019.

Cele główne projektu:

  1. Poprawa dostępności i rozwój zasobów muzealnych Muzeum Woli – Oddziału Muzeum Warszawy.
  2. Zachowanie dziedzictwa
  3. Usunięcie barier architektonicznych i udostępnienie obiektu dla osób niepełnosprawnych.

Efekty Projektu:

Projekt pozytywnie wpłynie na poprawę efektywności wykonywania zadań statutowych Muzeum i zwiększy powierzchnię udostępnianą dla zwiedzających oraz atrakcyjność oferty kulturalnej Warszawy. Efektem realizacji projektu będzie również likwidacja barier architektonicznych i udostępnienie obiektu i oferty kulturalnej osobom o różnych formach niepełnosprawności. Prace modernizacyjne i renowacyjne przyczynią się do zahamowania procesu degradacji obiektu zabytkowego jakim jest Muzeum Woli, nadaniu mu nowych funkcji poprzez stworzenie nowej powierzchni wystawienniczej, nowych form prezentacji oferty kulturalnej, kawiarni i sklepu z pamiątkami. Inwestycja przyczyni się do ocalenia zabytkowego budynku o unikalnych wartościach artystycznych i historycznych oraz pozwoli ocalić go dla przyszłych pokoleń.”


Remont pałacyku przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Program Dziedzictwo kulturowe, priorytet 1 Ochrona zabytków.

Okres realizacji  04.05.2015–30.11.2015

Kwota dofinansowania: 550 000 zł

Prace polegały na remoncie i konserwacji elewacji, wykonaniu izolacji ścian fundamentowych i piwnic, osuszeniu i wymianie części stolarki okiennej i drzwiowej. Dzięki inwestycji udało się zabezpieczyć, zachować i utrwalić substancję zabytkową obiektu oraz przywrócić historyczny wygląd elewacji budynku wg zachowanej ikonografii z okresu przedwojennego. Powyższe działania spowodowały, iż obiekt może być efektywniej wykorzystywany w celach kulturalnych i edukacyjnych, stosownie do wymagań współczesnego muzealnictwa.


Termomodernizacja zabytkowego budynku Muzeum Woli – oddziału Muzeum Warszawy przy ul. Srebrnej 12 w Warszawie

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich:  1 165 701, 15 zł

Działanie 4.2 Efektywność Energetyczna w ramach IV Osi priorytetowej  RPO WM  2014 – 2020 „Efektywność energetyczna”

Planowany okres realizacji projektu od 01.01. 2016 r. do 30.09. 2019 r.

Cel Projektu: Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie CO2 w budynku użyteczności publicznej – Muzeum Woli, oddziału Muzeum Warszawy.

Efekty Projektu:

Efektem projektu będzie ograniczenie zużycia energii pierwotnej w budynku użyteczności publicznej jakim jest Muzeum Woli i ograniczenie emisji CO2  oraz zanieczyszczenia powietrza na terenie Warszawy.  Muzeum Woli jest jednym z niewielu ocalałych po II Wojnie Światowej obiektów dziedzictwa kulturowego. Muzeum jest ważnym elementem rozwoju regionu i pełni ważną rolę w określeniu tożsamości  mieszkańców Warszawy i regionu. Realizacja projektu przyczyni się więc do poprawy dostępności mieszkańców Warszawy do dóbr kultury.